แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1
100% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. นิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอประกอบด้วยสารใดต่อไปนี้ ?