แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1
100% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. ข้อใดกล่าวถึงไขมันและน้ำมันได้ถูกต้อง ?