แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นการแปลงสภาพของโปรตีน ?