คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10
65% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. คำตอบของอสมการต่อไปนี้ ตรงกับข้อใด