แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
30% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ธาตุโซเดียม (Na) มีเลขอะตอมเท่ากับ 11 จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังข้อใด