แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
80% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. อะตอมประกอบไปด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนในจำนวนที่เท่า ๆ กัน คือ แบบจำลองอะตอมของใคร