ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 28
80% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. คำในข้อใดมีเสียงสระคล้องจองกัน