แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
100% Complete
4 of 17
ข้อที่ 4. นิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอประกอบด้วยสารใดต่อไปนี้ ?