แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 2
100% Complete
17 of 17
ข้อที่ 17. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารชีวโมเลกุล ?