แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง ปิโตรเลียม ชุดที่ 1
50% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ข้อใดเป็นแหล่งพลังงานสำรองในอนาคตของประเทศไทยที่ได้มาจากพืช ?