แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง ปิโตรเลียม ชุดที่ 1
10% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติ ?