เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
80% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15. ธนาคารใดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการให้สินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย