เรื่อง ชาติไทย ป.6
20% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. เหตุผลที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายราชธานี คือข้อใด