ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2
7% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. พิจารณาผลต่างระหว่างพจน์ของลำดับ 2, 5, 10, 17, 26, .... โดยการให้เหตุผลแบบอุปนัย พจน์ที่ 10 ของลำดับคือข้อใดต่อไปนี้