วิชาสังคม ป.6 ชุดที่1
80% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. พิธีกรรมของศาสนาคริสต์ที่กระทำเพื่อยืนยันถึงการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์คือพิธีกรรมใด