ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 การเมือง การปกครอง ชุดที่ 1
53% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยึดหลักใดในการปกครอง