ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ศีลธรรมนำชีวีมีสุข ชุดที่ 1
20% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. หลักความรักในศาสนาคริสต์ สอดคล้องกับหลักธรรมใดในพระพุทธศาสนา