ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องเวลา
75% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) 9 นาฬิกา 5 นาที เขียนแทนด้วย 9.50 น. 2) 11.45 น. อ่านว่า 11 นาฬิกา 45 นาที 3) 1.30 อ่านว่า 1 นาฬิกา 30 นาที ข้อใดถูกต้อง