ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 29
88% Complete
16 of 16
ข้อที่ 16. กรุงเทพมหานคร ถ้าจะเขียนให้สั้น ควรใช้เครื่องหมายใด