ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 25
80% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. “ผู้ชายคนที่นั่งบน _____ สวม ____ ลาย _____” ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง