ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 23
40% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. อ่านกลอนหกที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 1 – 6 บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงอาชีพอะไร