ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 21
25% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. อ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 6 – 8 ผู้เขียนเปรียบความมีน้ำใจกับสิ่งใด