ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 21
25% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 14 – 20 จดหมายนี้ควรมีคำรับรองจากผู้ปกครองหรือไม่