ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 15
75% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. “บ้านข้อยอยู่ จ. ขอนแก่น” คำว่า ข้อย หมายความว่าอย่างไร