แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
65% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเรียกว่าอะไร