แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
55% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. นักเรียนควรเลือกซื้อสินค้าเพราะเหตุใดมากที่สุด