แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
65% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. ข้อใด ไม่ใช่ หลักเกณฑ์ในการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ