แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การเมืองการปกครอง
95% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. ผู้ใดมีหน้าที่ดูแลตำบลในแต่ละเขตการปกครอง