แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การเมืองการปกครอง
95% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. การที่นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดเป็นสิทธิในข้อใด