แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข
20% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. ถ้านักเรียนทำกิจวัตรประจำวันของตนเองโดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่ช่วย แสดงว่านักเรียนมีค่านิยมพื้นฐานข้อใด