แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย
75% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก หมายความว่าอย่างไร