แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ชาติไทย
65% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงขยายอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยออกไปอย่างกว้างขวางมากที่สุด