แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ชาติไทย
65% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช