แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ชาติไทย
65% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. การที่พ่อขุนรามคำแหงให้ประชาชนมาร้องทุกข์ต่อพระองค์โดยตรง เกิดผลดีอย่างไร