แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
20% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. สาเหตุสำคัญที่ประชากรอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำคือข้อใด