แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
70% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักร่วมใจ สดใส เจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” เป็นคำขวัญของจังหวัดใด