แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
20% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. การศึกษาเหตุการณ์สำคัญในจังหวัด ให้ประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด