แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
30% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. ข้อใดเทียบปี พ.ศ. และ ค.ศ. ได้ถูกต้อง