ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 5
40% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. เติมข้อความในช่องว่างให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด “ฉันสร้างทุกอย่างมากับมือ แต่เขากลับ..........ไปง่ายๆ”