ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 8
54% Complete
3 of 13
ข้อที่ 3. อ่านข้อความนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 3 – 4 รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้ จากบทเพลงเป็นเพลงประกอบการละเล่นในข้อใด