ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 11
75% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5 คำในข้อใดที่อ่านแบบอักษรนำ