ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 2
30% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงทั้งหมด
เฉลย

อักษรสูง หมายถึง พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์ แล้วมีเสียงอยู่ในระดับสูง มีทั้งหมด 11 ตัว ได้แก่ ข ฉ ฐ ถ ผ ฦ ศ ษ ส ห