เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
80% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดมีค่าเท่ากับ 15.12 + 13.11