เรื่อง ทศนิยม ป.5
100% Complete
14 of 14
ข้อที่ 14. 1 เมตร มี 100 เซนติเมตร ถ้าครึ่งเมตรหรือ 50 เซนติเมตร จะเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไร