เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
100% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 1 คู่ คือข้อใด