เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง ป.6
80% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. มุมข้อใด เมื่อแบ่งครึ่งมุมแล้ว จะไม่เป็นมุมแหลม