แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 3
29% Complete
1 of 58
ข้อที่ 1.

จากรูปกราฟแสดงอัตราการคายน้ำของพืชสองชนิด คือ ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ข้อใดอธิบายลักษณะการคายน้ำจากกราฟที่กำหนดให้และลักษณะของพืชที่สอดคล้องกันได้ถูกต้องที่สุด

เฉลย

ตอบ 3) พืช ชนิดที่ 2 มีอัตราการคายน้ำต่ำกว่าชนิดที่ 1 แสดงว่าพืชชนิดที่ 2 น่าจะมีการลดรูปของใบให้กลายเป็นหนาม

เนื่องจากรูปกราฟที่กำหนดให้ พืชชนิดที่ 2 มีอัตราการคายน้ำต่ำกว่าชนิดที่ 1 ซึ่งบ่งบอกว่าน่าจะเป็นพืชที่มีการปรับตัวเพื่อให้ดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีปริมาณน้ำน้อยหรือแห้งแล้ง เช่น ทะเลทราย โดยตัวอย่างของการปรับตัวเพื่อลดการคายน้ำนั้น เช่น การลดรูปใบให้กลายเป็นหนาม จำนวนปากใบน้อย รากมีความยาวเป็นพิเศษเพื่อหาน้ำให้กับต้นได้ เป็นต้น