แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุุดที่ 2
41% Complete
1 of 58
ข้อที่ 1.

ข้อใดคือตัวอย่างของการลำเลียงแบบ Active transport

A. การปั๊ม Na-K ion ในเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท

B. การขับเกลือแร่ที่เหงือกปลาน้ำเค็ม

C. การแพร่ของเกล็ดด่างทับทิมที่ละลายในน้ำ

เฉลย

ตอบ 1) A, B

เนื่องจาก A และ B เป็นการลำเลียงสารจากบริเวณที่สารมีความเข้มข้นต่ำไปสูง และต้องอาศัยพลังงานในการลำเลียงจึงจัดเป็น Active transport ส่วนข้อ C เป็นการแพร่ที่ไม่ต้องอาศัยพลังงาน

ทบทวนบทเรียน
การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ | 47462 views
การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ | 316 views
การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ | 17504 views