แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
47% Complete
37 of 45
ข้อที่ 37.

ถ้ำแห่งหนึ่งพบโครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา ลักษณะดังภาพ

จากภาพ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

เฉลย

ตอบ 3) 

คำตอบที่ 1 ถูกต้อง เนื่องจากหินงอก หินย้อย และแท่งเสา เกิดจากน้ำ ความชื้นที่รวมตัวกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จนเกิดเป็นกรดอ่อน คือ กรดคาร์บอนิก ที่สามารถทำให้หินปูนแตกออกเป็นชิ้น ๆ ได้ หรือกัดเซาะเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ ซึ่งหินปูนจัดเป็นหินตะกอน

คำตอบที่ 2 ถูกต้อง เนื่องจากหินงอก จ และหินย้อย ฉ เกิดในตำแหน่งที่ตรงกัน จึงมีองค์ประกอบเป็นสารชนิดเดียวกัน

คำตอบที่ 3 ไม่ถูกต้อง โครงสร้างหินงอก หินย้อย และแท่งเสา จะพบภายในภูเขาหินปูนไม่ใช่แกรนิต จึงไม่ถูกต้อง

คำตอบที่ 4 ถูกต้อง พิจารณาจากขนาดและความยาวของหินงอก ก และหินย้อย ข ที่มีขนาดและความยาวน้อยกว่า หินงอก ค และหินย้อย ง เนื่องจากใช้ระยะเวลาก่อตัวที่สั้นกว่า