แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
20% Complete
29 of 45
ข้อที่ 29.

ฉายแสงขาวให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยม ดังภาพ พบว่าแสงที่ผ่านออกมาจากปริซึมมีการแยกออกเป็นแถบสี จงหาว่า แสงสีในข้อใดที่มีการเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมมากที่สุด

เฉลย

ตอบ 3) แสงสีเหลือง เนื่องจากแสงสีที่มีความยาวคลื่นมากจะเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมได้มาก โดยแสงสีเหลืองมีความยาวคลื่นมากที่สุดในตัวเลือก ดังนั้นแสงสีเหลืองจึงเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมมากที่สุด